Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na stanowisko urzędnicze: starszy księgowy

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie


Nazwa i adres jednostki której dotyczy konkurs:

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty

ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum,

 • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
 1. co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 2. co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

II.  Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych, w tym programów: Word, Excel,
 2. mile widziana znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej,
 3. bardzo dobra znajomość:
 • ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz.U. z 2021 r.poz.217 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 303),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342),
 • ozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1564 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność planowania  i organizacji pracy, umiejętność skutecznego komunikowania się.

 

III. Zakres zadań na stanowisku starszego księgowego:

Zakres zadań obejmuje m.in.:

 1. wykonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej kontrolę wstępną i bieżącą polegającą na legalności, rzetelności i prawidłowościdokumentów podlegających dekretowaniu i księgowaniu,
 2. przygotowywanie dokumentów do terminowej płatności,
 3. rowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych: zaangażowanie wydatków roku budżetowego i przyszłych lat wynikających z umów, decyzji, zamówień i innych postanowień, których wykonanie spowoduje dokonanie wydatków do wysokości planu finansowego w danym roku,
 4. uzgadnianie miesięczne, kwartalne i roczne zaangażowania z kontem wydatków,
 5. analiza sald kont,
 6. księgowanie dziennych wyciągów bankowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl wzakładce Nabory i konkursy/Miejsko-Gminny Zespół Oświaty – Nabory i konkursy,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399).
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 10. Klauzula informacyjna RODO.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. wynagrodzenie miesięczne,
 5. praca jednozmianowa,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 7. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
 8. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach,
 9. pierwsza umowa o pracę na czas określony.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

VII. Tryb postępowania konkursowego

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja konkursowa przeprowadzi wstępną weryfikację kandydatów na podstawie dokumentów przedłożonych do konkursu i stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu.
 2. W drugim etapie komisja dokona wyboru kandydata w drodze rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

VIII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć

 1. osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39
  pokój 46 , II piętro
 2. listownie na adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum.

 

List motywacyjny, kwestionariusz i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 02.08.2021r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).

Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko starszy ksiegowy

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Dyrektor

Miejsko  - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

Katarzyna Krzyżykowska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgzosztum.pl, tel. 55 640 63 27.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze na podstawie następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282),
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1320)

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebraneoraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735),
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67, ost. zm. Dz.U. z 2011 roku, Nr 27, poz. 140).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenie postępowania konkursowego. Nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

                                               Sztum, dnia 18.08.2021 roku

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Angeliki Sambor zam. Sztumska Wieś, ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie w pracy w dziale księgowości jednostek sektora finansów publicznych. Pani Angelika Sambor  uzyskała ocenę bardzo dobrą podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 Katarzyna Krzyżykowska