Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płac

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie


Nazwa i adres jednostki której dotyczy konkurs:

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty

ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum,

 

 • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
 1. co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie, finanse,
 2. co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II.  Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych, w tym programów: Płatnik, Excel,
 2. mile widziana znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych, bankowości elektronicznej,
 3. bardzo dobra znajomość:

 

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1320),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela(j.t. Dz.U. z 2019 poz. 2215 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 416 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa(j.t. Dz.U. z 2021 roku,poz. 1133),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 303),

 

 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność planowania  i organizacji pracy, umiejętność skutecznego komunikowania się.

 

 

III. Zakres zadań na stanowisku specjalisty ds. płac:

 

Zakres zadań obejmuje m.in.:

 1. terminowe sporządzanie list płac,
 2. rozliczanie wynagrodzeń
 3. terminowe rozliczanie i przekazywanie składek ZUS, zgodnie z deklaracją,
 4. naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych oraz prowadzenie miesięcznych kart zasiłkowych,
 5. sporządzanie Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe- ZUS IWA,
 6. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków chorobowych i macierzyńskich przez ZUS,
 7. prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli,
 8. sporządzanie informacji podatkowych m.in. z tytułu umów o pracę, umowy zlecenie, świadczeń
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych umów tj.: m.in. Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT 4R, PIT- 8AR,
 9. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
 10. sporządzanie dokumentów niezbędnych do naliczania kapitału początkowego, emerytur oraz rent, w tymwystawianie Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7,
 11. sporządzanie szczegółowej analizy poniesionych w danym roku budżetowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, ustalanie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzanie sprawozdań RIO z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST,
 12. sporządzenie sprawozdania System Informacji Oświatowej w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników jednostek,
 13. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym na życie dla pracowników, sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz bieżąca współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych,
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia, a w szczególności: kwartalnego sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – GUS Z-03, rocznego sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy – GUS Z-06,
 15. prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń stażystów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy,
 16. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach będących w trwałym zarządzie,
 17. prawdzanie poprawności przelewów.

 

 

 IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl wzakładce Nabory i konkursy/Miejsko-Gminny Zespół Oświaty – Nabory i konkursy,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399).
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 10. Klauzula informacyjna RODO.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. wynagrodzenie miesięczne,
 5. praca jednozmianowa,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 7. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
 8. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach,
 9. pierwsza umowa o pracę na czas określony.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

VII. Tryb postępowania konkursowego

 

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja konkursowa przeprowadzi wstępną weryfikację kandydatów na podstawie dokumentów przedłożonych do konkursu i stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu.
 2. W drugim etapie komisja dokona wyboru kandydata w drodze rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

VIII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć

 1. osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39
  pokój 46 , II piętro
 2. listownie na adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum.

 

List motywacyjny, kwestionariusz i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 02.08.2021r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).

Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko specjalista ds. płac

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Dyrektor Miejsko  - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

Katarzyna Krzyżykowska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgzosztum.pl, tel. 55 640 63 27.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze na podstawie następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282),
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1320)

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebraneoraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735),
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67, ost. zm. Dz.U. z 2011 roku, Nr 27, poz. 140).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenie postępowania konkursowego. Nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

                                                                               Sztum, dnia 18.08.2021 roku

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płac

w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Katarzyny Rosy zam. Sztum, ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Pani Katarzyna Rosa  uzyskała ocenę bardzo dobrą podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 Katarzyna Krzyżykowska