Urząd Miasta i Gminy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

ogłasza  konkurs na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI

 

 • Nazwa i adres szkoły której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
 • Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Miasto i Gmina Sztum
 • Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597, ost. zm.  Dz. U.  z 2019 roku, poz. 1661) zwanego w dalszej części ogłoszenia rozporządzeniem oraz spełnia  kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 1289).

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4.  
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2215, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku, poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku poz. 619) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w pkt 2 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i publicznej szkole może zajmować również:
 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 263 z późn. zm.)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 

 

 

 

 • Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 •  
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2141, ost. zm. Dz. U z 2021 roku, poz. 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215, ost. zm.Dz. U. z 2021 roku, poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ost.  zm. Dz. U.  z 2021 roku, poz. 619),
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • klauzulę informacyjną.

 

 • Termin i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym oraz dopiskiem: ,,Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

w terminie do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15.30 na adres:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,

ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

(II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pok. nr 46).

Decyduje data wpływu oferty do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 

 • Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 4. Planowany termin konkursu: 23 lipca 2021 roku.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgzosztum.pl, tel. 55 640 63 27.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły na podstawie następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2021 roku. poz. 1082)
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2215, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku, poz. 4)
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597, ost. zm.Dz. U.z 2019 roku, poz. 1661)
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735),
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67, ost. zm. Dz.U. z 2011 roku, Nr 27, poz. 140).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenie postępowania konkursowego. Nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr  78.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16.08.2021 roku

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

 

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz §  8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zarządza co następuje:

 

§ 1
1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 23 lipca 2021 roku na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 56.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonionym kandydatem na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej w Nowej Wsi został Pan Dariusz Szewczak.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Burmistrz Miasta i Gminy
  z up.
mgr Anna Zawadka
Zastępca Burmistrza

Informacje o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_08_18_ Informacje o wynikach konkursu. Zarządzenie zatwierdzenie konkursu_78.pdf
Opis: Zarządzenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-18 12:16:04
Autor pliku: Beata Krause
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf