Urząd Miasta i Gminy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

ogłasza  konkurs na stanowisko

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE

 

 • Nazwa i adres szkoły której dotyczy konkurs: Zespół Szkół w Gościszewie, Gościszewo 75,
  82-400 Sztum
 • Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Miasto i Gmina Sztum
 • Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597, ost. zm.  Dz. U.  z 2019 roku, poz. 1661) zwanego w dalszej części ogłoszenia rozporządzeniem oraz spełnia  kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 1289).

 

 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4.  
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2215, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku, poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku poz. 619) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w pkt 2 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole oraz zespole publicznych szkół może zajmować również:
 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 263 z późn. zm.)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 

 

 • Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Gościszewie,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 •  
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2141, ost. zm. Dz. U z 2021 roku, poz. 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215, ost. zm.Dz. U. z 2021 roku, poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ost.  zm. Dz. U.  z 2021 roku, poz. 619),
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • klauzulę informacyjną.

 

 • Termin i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym oraz dopiskiem: ,,Zespołu Szkół w Gościszewie

w terminie do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15.30 na adres:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,

ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

(II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pok. nr 46).

Decyduje data wpływu oferty do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 

 • Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 4. Planowany termin konkursu: 23 lipca 2021 roku.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgzosztum.pl, tel. 55 640 63 27.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły na podstawie następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2021 roku. poz. 1082)
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2215, ost. zm. Dz. U. z 2021 roku, poz. 4)
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597, ost. zm.Dz. U.z 2019 roku, poz. 1661)
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735),
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67, ost. zm. Dz.U. z 2011 roku, Nr 27, poz. 140).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenie postępowania konkursowego. Nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr  77.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16.08.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie  

 

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1082), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1372) oraz §  8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zarządza co następuje:

 

§ 1
1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 23 lipca 2021 roku na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie, Gościszewo 75, 82-400 Sztum, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr
57.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonionym kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie została Pani Magdalena Zimińska-Sałek.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy
  z up.
mgr Anna Zawadka
Zastępca Burmistrza

Informacje o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_08_18_ Informacje o wynikach konkursu. Zarządzenie zatwierdzenie konkursu_77.pdf
Opis: Zarządzenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-18 12:16:04
Autor pliku: Beata Krause
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf