Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Bartosz Mazerski

Funkcja:

Z-ca Burmistrza

Telefon:

(55) 64 06 302

e-mail:

bartosz.mazerski@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

wtorki, godz. 10:00-12:00

 

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

 

 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 3. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, Zastępca Burmistrza koordynuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny za działalność następujących referatów i jednostek gminnych:
  1. Referat Inwestycji i Majątku,
  2. Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
  3. Referat Zintegrowanego Rozwoju,
  4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 4. Na podstawie szczegółowych upoważnień Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania związane zprowadzonymi sprawami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w tym składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy wraz z upoważnioną osobą.
 5. Zastępca Burmistrza odpowiada za realizację zadań i funkcjonowanie komisji opiniowania projektów inwestycyjnych (KOPI) powoływanej odrębnym zarządzeniem.