Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Adam Kaszubski

Funkcja:

Z-ca Burmistrza

Telefon:

 

e-mail:

adam.kaszubski@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

wtorki, godz. 10:00-12:00

 

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

 

  1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
  2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
  3. Na podstawie szczegółowych upoważnień Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania związane z prowadzonymi sprawami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w tym składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy wraz z upoważnioną osobą.
  4. Zastępca Burmistrza odpowiada za realizację zadań i funkcjonowanie komisji opiniowania projektów inwestycyjnych (KOPI) powoływanej odrębnym zarządzeniem.

 

 

Zastępca Burmistrza koordynuje i nadzoruje bezpośrednio:

1) Referat Zintegrowanego Rozwoju,

2) Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

3) Pełnomocnika burmistrza ds. inwestycji i projektów,

4) Miejsko - Gminny Zespół Oświaty,

5) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

6) Sztumskie Centrum Kultury

7) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.