Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Kompetencje Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

 

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,

2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

3. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu Zastępca Burmistrza koordynuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny za działalność następujących referatów i jednostek gminnych:

1) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,

2) Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

3) Referat Rozwoju Lokalnego,

4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,

4. Na podstawie szczegółowychupoważnień Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania związane zprowadzonymi sprawami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w tym:

1) reprezentowanie gminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

2) składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy.

5. Zastępca Burmistrza odpowiada za realizację zadań i funkcjonowanie komisji opiniowania projektów inwestycyjnych (KOPI) powoływanej odrębnym zarządzeniem.