Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarza Miasta i Gminy Sztum
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I.    Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie wyższe ,
2.   co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,
    lub
co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.    brak karania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6.    biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
7.    bardzo dobra znajomość:
a)    ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym (t.j. z 2020r. poz.713 ze zm.),
b)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019r. poz. 1282 ze zm.),
c)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019r. poz. 869 ze zm.),
d)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020r. poz. 256.),
e)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),
f)     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 2019r. poz. 1040 ze zm.),
g)    rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67),
h)    ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 684 ze zm.),
i)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.),
8.    nieposzlakowana opinia,
9.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
10.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11.   obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

II.  Wymagania dodatkowe

1.    umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2.    umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
3.    zdolność podejmowania decyzji,
4.    odporność na stres,
5.    umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
6.    umiejętność analizy i sporządzania pism urzędowych,
7.    bardzo dobra organizacja czasu pracy,
8.    aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
9.    prawo jazdy kat. B,
10.    dyspozycyjność,
11.  preferowane predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sztum – Kierownika administracyjnego Urzędu:

1. Pełnienia funkcji Kierownika Referatu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych, a w szczególności:
a)    odpowiedzialność za właściwą organizację pracy Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
b)    realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
c)    nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania spraw przez kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
d)    doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum zgodnie
z potrzebami w tym zakresie,
e)    prace remontowe w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy,
f)     obsługa Rady Miejskiej i jej komisji,
g)    organizowanie biblioteki Urzędu Miasta i Gminy Sztum i uzupełnianie zbiorów,
h)    prowadzenie zbiorów aktów normatywnych oraz prawa miejscowego,
i)     publikacja przepisów prawa miejscowego,
j)     rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
k)    przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, referendum i spisów,
l)     funkcjonowanie i bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
2.    Analiza i przygotowanie propozycji zmian funkcjonowania Urzędu - przedstawianie Burmistrzowi oraz ich wdrażanie.
3.    Dokonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
4.    Wnioskowanie do Burmistrza o przyznanie nagród i zastosowanie kar wobec pracowników.
5.    Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań.
6.    Nadzór kadrowy nad kierownikami jednostek Miasta i Gminy Sztum: Miejsko - Gminnym Zespołem Oświaty, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Sztumskim Centrum Kultury.
7.    Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
8.    Opracowywanie zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu.
9.    Organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
10.    Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum obowiązujących przepisów  prawa oraz przepisów wewnętrznych jednostki.
11.    Koordynowanie współpracy referatów Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz rozstrzyganie sporów  kompetencyjnych pomiędzy nimi.
12.    Nadzór nad obsługą prawną Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
13.    Zatwierdzanie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
14.    Nadzór nad rozliczaniem merytorycznym kart drogowych wystawianych dla samochodu służbowego.
15.    Prowadzanie rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
16.    Nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenie organów gminy, w tym projektów uchwał i zarządzeń.
17.    Udział w Sesjach Rady Miejskiej w Sztumie oraz posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
18.    Wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej.
19.    Realizacji zadań  wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
20.    Wykonywania zadań przez pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz inspektora ochrony danych osobowych.
21.    Organizowanie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,
22.    Koordynowanie prac w zakresie udzielania przez gminę zamówień publicznych:
a)    opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b)    prowadzenie dokumentacji przetargowej:
- przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- sporządzanie protokołów z przetargów w trybie zamówień publicznych,
c)    publikacja ogłoszeń dot. zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
d)    wystawianie faktur VAT,
e)    przyjmowanie i zwrot wadium,
f)     potwierdzanie wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji otrzymywanych od Wykonawców,
g)    sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych,
h)    prowadzenie rejestrów zamówień, zawartych umów i wniesionych zabezpieczeń,
i)     opracowanie Planu Zamówień Publicznych na dany rok,
j)     opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zamówień publicznych,
k)    nadzór nad realizacją planu zamówień publicznych.
23.    Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej, administracji samorządowej,  organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie powierzonych obowiązków.
24.    Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień bądź poleceń Burmistrza.
25.   Przygotowywaniem i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, na stronę www.sztum.pl oraz do wydawanego Informatora pt.  www.sztum.pl .
Sekretarz odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum za wykonywanie powierzonych mu zadań.

 IV. Wymagane dokumenty

1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
4.    kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w  zakładce „Nabory i konkursy”,
5.    kserokopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie stażu pracy,
6.    oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
7.   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1440 ze zm.),
9.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych ,
10.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399),
11.   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    Stanowisko: kierownicze i administracyjne,
2.    wymiar czasu pracy - pełen etat,
3.    obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
4.    wynagrodzenie miesięczne,
5.    praca jednozmianowa,
6.    praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
7.  warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
8.    usytuowanie stanowiska pracy: III piętro, wejście po schodach,
9.    pierwsza umowa o pracę na czas określony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

VII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w związku z Zarządzeniem Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2020r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Punkcie Odbioru Dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 (wejście od strony Sali ślubów USC). Dokumenty aplikacyjne można też przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum. List motywacyjny, cv i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 25.05.2020r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do UMiG Sztum). Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Sztum. Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Sztum dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2.    Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.    Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781)  informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Informacja o wynikach naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Sztum
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko został wybrany Pani Anna Zawadka  zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Anna Zawadka wykazała się duzą wiedzą i doświadczeniem oraz znajomością przepisów prawa. Przygotowanie teoretyczne i umiejętności praktyczne szczególnie W zakresie organizacji pracy i kierowaniu zespołem stanowią jej duży potencjał, który może wykorzystać w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum' Ścieżka zawodowa kandydatki świadczy o pracowitości, ciągłym rozwoju, dązeniu do wyznaczonych celów. Kandydatka wykazała się dużą znajomością środowiska społecznego Miasta i Gminy Sztum' Komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor