Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu

w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
 3. Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
 4. Aktualna wiedza z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE  i innych, w tym znajomość zasad perspektywy finansowej 2014-2020.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7.  W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
  - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu: przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 3. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków koordynatora projektu będzie należało wykonywanie czynności związanych
z koordynowaniem i zarządzaniem realizowanym projektem RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:

 1.  zarządzanie i nadzór nad personelem projektu,
 2.  zarządzanie ryzykiem,
 3.  kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
 4.  sporządzanie i rozliczenie umów zawieranych w projekcie na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności lub realizowanych dostaw,
 5.  kontakt z dyrektorami, OWP i nauczycielami,
 6.  rozliczanie wynagrodzeń,
 7.  sporządzenie zakresów obowiązków,
 8.  sporządzanie wniosków o płatność,
 9.  sporządzanie sprawozdań finansowych,
 10.  sporządzanie planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie,
 11.  organizacja szkoleń,
 12.  promowanie projektu poprzez bieżącą informację na stronach internetowych w Informatorze Miasta i Gminy Sztum  i współpracę z prasą lokalną w zakresie realizowanych zadań,
 13. ocena, ewaluacja i monitoring projektu pod kątem realizacji harmonogramu, budżetu, wskaźników i produktów projektu prowadzona m.in. poprzez: bieżącą kontrolę dzienników zajęć, kart pracy (frekwencji, tematyki zajęć, ilości godzin);  bieżącą kontrolę dokumentacji rekrutacyjnej i weryfikacji przepływu uczestników projektu; bieżącą kontrolę dokumentacji wyjazdów i szkoleń (harmonogramów, programów, kart wyjazdów, list obecności); stały kontakt (telefoniczny/e-mailowy, cykliczne spotkania) z nauczycielami zatrudnionymi  w ramach projektu, dyrektorami szkół w celu weryfikacji postępu projektu; weryfikację zgodności wydatków z budżetem projektu przez angażowanie zamówienia przed dokonaniem wydatku; natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych w przypadku rozbieżności postępu projektu z jego założeniami,
 14. zarządzanie konfliktem, komunikacją i czasem,
 15. organizowanie spotkań personelu zarządzającego projektem,
 16. koordynowanie i wspieranie pracy personelu zarządzającego projektem,
 17. motywacja i budowanie zespołu,
 18. delegowanie uprawnień i przydzielanie zadań dodatkowych,
 19. zarządzanie ryzykiem - bieżące czuwanie nad prawidłową realizacją projektu m.in. w celu zminimalizowania ryzyka nieterminowej realizacji projektu, eliminowanie mogących wystąpić trudności,
 20. wewnętrzna weryfikacja realizacji projektu polegająca m.in. na sprawdzaniu poprawności prowadzonej dokumentacji w szkole realizującej projekt, w zależności od zakresu realizowanych zadań,
 21. bieżąca analiza obowiązującego stanu prawnego, śledzenie proponowanych zmian w prawodawstwie krajowym, informowanie personelu zarządzającego projektem o zaistniałych zmianach,
 22. oszacowanie wartości zamówień w ramach projektu,
 23. opis przedmiotu zamówienia,
 24. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 25. opis dokumentów księgowych,
 26. opracowanie dokumentacji projektowej, wzorów dokumentów, w tym m.in.: papieru projektowego, wzoru opisu dokumentów księgowych, wzór harmonogramu zajęć, rozkładu (zakresu tematycznego) zajęć, testu wiedzy, arkuszy obserwacji zajęć
 27. wprowadzenie i analiza danych w ramach systemu SL 2014,
 28. przygotowywanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz harmonogramie realizacji projektu,
 29. bezpośrednie kontaktowanie się z pracownikami Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego,
 30. udzielanie na bieżąco odpowiedzi i wyjaśnień związanych z realizacją projektu poprzez stały odbiór e-maili z zapytaniami,
 31. przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli projektu.

oraz inne czynności wynikające z realizacji projektu RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz prawidłowej i terminowej jego realizacji.
Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosownie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu.

 IV. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom).
 4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
 5. Wykaz przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów z podziałem na wielkość i źródło finansowania.
 6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Kserokopie świadectw pracy.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.
 10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 11. Kandydat/kandydatka, który/która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany/a do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy:  1 etat,
 2. umowa o pracę na czas realizacji projektu,
 3. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
 5. Praca ma charakter pracy biurowej,
 6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 7. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty
w Sztumie w pokoju nr 46 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – koordynator projektu”  do dnia 04.11.2019r. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1282 ze zm.)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze  do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w  Sztumie to iod@mgzosztum.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt, a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1286 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu
w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  nie wyłoniła żadnej kandydatury. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 Katarzyna Krzyżykowska