Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko
nauczyciela wychowania przedszkolnego
liczba wolnych stanowisk 1
w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 

I. Kandydat/kandydatka ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 roku poz. 1575 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.),
1) posiadanie przygotowania pedagogicznego,
2) doświadczenie pracy w przedszkolu,
3) nieposzlakowana opinia,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało wykonywanie czynności w ramach projektu RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu z dziećmi w wieku 3-4 lat
2) oraz inne czynności nałożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom).
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy:  0,56 etatu tj. 14 godzin tygodniowo.
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
4. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela) oraz wewnętrznymi regulaminami,
5. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.
6. Miejsce wykonywania pracy: oddział przedszkolny z siedzibą Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” do dnia 09.08.2019r. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1260 ze zm.)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa
w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie to iod@mgzosztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


Informacja o wynikach naboru
nauczyciela wychowania przedszkolnego
liczba wolnych stanowisk 1

w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

       
W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Agnieszki Wytrążek  zam. Sztum.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Katarzyna Krzyżykowska