Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 3/2019

podinspektor ds. świadczeń


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej  niż 6%.
 

I.   Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie  minimum średnie,
 2. Doświadczenie zawodowe: staż pracy na stanowisku związanym z administracją publiczną,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.


II.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. DZ.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.),
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm. ),
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.),
 4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in:

 1. Przyjmowanie i wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego zgodnie z właściwymi przepisami oraz ich weryfikacja.
 2. Kompletowanie i zakładanie akt świadczeniobiorców.
 3. Obsługa komputera i programu dot. ww. świadczeń.
 4. Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców.
 5. Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 6. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego.
 7. Wystawianie zaświadczeń.
 8. Współpraca z Komornikiem Sądowymi, Sądem i innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń.
 9. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 10. Realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Obowiązująca dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)-  podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa).
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.
 10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 11. Mile widziane referencje od pracodawców.


VI. Miejsce składania dokumentów:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie MGOPS w Sztumie- pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. świadczeń - oferta Nr 3/2019 r.”.

VII. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia  26 lipca 2019 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

VIII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)” i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (www.bip.sztum.pl),
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki
w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko pracownika socjalnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz. 1000).
 2. Przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na Adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże be jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.


KLAUZUAL INFORMACYJNA – POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/649 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz. 1000) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, to  iod@mgopssztum.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem postepowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich nie podania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 3/2019

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy

podinspektor ds. świadczeń

została wybrana Pani Dorota Kłopotowska

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona przez członków Komisji konkursowej, zaprezentowała poziom wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na ww. stanowisku.