Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu
w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych.
5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. Znajomość zagadnień z zakresu: przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
3. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków referenta ds. realizacji i rozliczania projektu należało będzie wykonywanie czynności związanych z realizacją projektem RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) oszacowanie wartości zamówień i opracowanie planu zamówień w ramach projektu,
2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) przygotowanie zleceń,
4) opracowanie dokumentacji kwalifikacyjnej,
5) opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej,
6) nadzór nad procesem rekrutacji,
7) ocena kwalifikowalności uczestników zajęć,
8) wprowadzenie i analiza danych w ramach systemu SL 2014,
9) organizacja zajęć wyjazdowych,
10) monitoring i ewaluacja projektu, w tym m.in. kontrola zgodności z harmonogramem, pomiar i monitorowanie wskaźników,
11) zastępstwo koordynatora projektu,
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez koordynatora projektu,
13) opis dokumentów księgowych,
14) wewnętrzna weryfikacja realizacji projektu polegająca m.in. na sprawdzaniu poprawności prowadzonej dokumentacji w OWP realizującym, w zależności od zakresu realizowanych zadań,
15) bieżące czuwanie nad prawidłową realizacją projektu m.in. w celu zminimalizowania ryzyka nieterminowej realizacji projektu, eliminowanie mogących wystąpić trudności,
16) bieżącą kontrolę dzienników zajęć, kart pracy (frekwencji, tematyki zajęć, ilości godzin),
17) weryfikacja dokumentacji kwalifikacyjnej, sprawdzanie kwalifikowalności uczestników projektu, weryfikacja przepływu uczestników projektu,
18) weryfikacja zgodności wydatków z budżetem projektu przez angażowanie zamówienia przed dokonaniem wydatku,
19) bieżąca analiza obowiązującego stanu prawnego, śledzenie proponowanych zmian w prawodawstwie krajowym, informowanie personelu zarządzającego projektem o zaistniałych zmianach,
20) przygotowywanie wniosku o płatność w zakresie swojego działania,
21) sporządzanie i rozliczenie umów oraz zleceń zawieranych w projekcie na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności lub realizowanych dostaw,
22) sprawdzanie przedstawianych faktur/rachunków dotyczących poniesionych kosztów na realizację zajęć wyjazdowych z protokołem odbioru i listą obecności na zajęciach,
23) opracowanie dokumentacji projektowej, wzorów dokumentów, w tym: wzór harmonogramu wyjazdów edukacyjnych, rozkładu (zakresu tematycznego) zajęć, list obecności,
24) bieżąca kontrola dokumentacji wyjazdów (harmonogramów, programów, kart wyjazdów, list obecności),
25) udzielanie na bieżąco odpowiedzi i wyjaśnień związanych z realizacją projektu poprzez stały odbiór e-maili z zapytaniami,
26) promowanie projektu poprzez bieżącą informację na stronach internetowych w Informatorze Miasta i Gminy Sztum i współpracę z prasą lokalną, w zakresie realizowanych działań.

oraz inne czynności wynikające z realizacji projektu RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz prawidłowej i terminowej jego realizacji.
Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosownie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu.

 IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom).
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. Wykaz przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów z podziałem na wielkość i źródło finansowania.
6. Referencje lub zaświadczenie od pracodawców potwierdzające spełnienie wymagania określonego w pkt I.2. Referencje powinny zawierać następujące informacje:
a) nazwa projektu,
b) całkowita wartość projektu,
c) zakres zadań wykonywanych przez kandydata w ramach projektu,
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która może potwierdzić referencje.
7. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Kserokopie świadectw pracy.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.
11. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
12. Kandydat/kandydatka, który/która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany/a do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
2. umowa o pracę na czas realizacji projektu,
3. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
5. Praca ma charakter pracy biurowej,
6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
7. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w pokoju nr 46 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - referent ds. realizacji i rozliczania projektu” do dnia 12.07.2019r.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1260 ze zm.)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem ds. realizacji i rozliczania projektu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie to iod@mgzosztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia referentem  ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Eweliny Mykowskiej zam. Sztum ze względu na  zakres posiadanej wiedzy, który uzyskał wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Katarzyna Krzyżykowska