Urząd Miasta i Gminy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu

w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
3. Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
4. Aktualna wiedza z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE i innych, w tym znajomość zasad perspektywy finansowej 2014-2020.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Znajomość zagadnień z zakresu: przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
3. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków koordynatora projektu będzie należało wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i zarządzaniem realizowanym projektem RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) zarządzanie i nadzór nad personelem projektu,
2) zarządzanie ryzykiem,
3) kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
4) sporządzanie i rozliczenie umów zawieranych w projekcie na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności lub realizowanych dostaw,
5) kontakt z dyrektorami, OWP i nauczycielami,
6) rozliczanie wynagrodzeń,
7) sporządzenie zakresów obowiązków,
8) sporządzanie wniosków o płatność,
9) sporządzanie sprawozdań finansowych,
10) sporządzanie planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie,
11) organizacja szkoleń,
12) promowanie projektu poprzez bieżącą informację na stronach internetowych w Informatorze Miasta i Gminy Sztum i współpracę z prasą lokalną w zakresie realizowanych zadań,
13) ocena, ewaluacja i monitoring projektu pod kątem realizacji harmonogramu, budżetu, wskaźników i produktów projektu prowadzona m.in. poprzez: bieżącą kontrolę dzienników zajęć, kart pracy (frekwencji, tematyki zajęć, ilości godzin); bieżącą kontrolę dokumentacji rekrutacyjnej i weryfikacji przepływu uczestników projektu; bieżącą kontrolę dokumentacji wyjazdów i szkoleń (harmonogramów, programów, kart wyjazdów, list obecności); stały kontakt (telefoniczny/e-mailowy, cykliczne spotkania) z nauczycielami zatrudnionymi w ramach projektu, dyrektorami szkół w celu weryfikacji postępu projektu; weryfikację zgodności wydatków z budżetem projektu przez angażowanie zamówienia przed dokonaniem wydatku; natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych w przypadku rozbieżności postępu projektu z jego założeniami,
14) zarządzanie konfliktem, komunikacją i czasem,
15) organizowanie spotkań personelu zarządzającego projektem,
16) koordynowanie i wspieranie pracy personelu zarządzającego projektem,
17) motywacja i budowanie zespołu,
18) delegowanie uprawnień i przydzielanie zadań dodatkowych,
19) zarządzanie ryzykiem - bieżące czuwanie nad prawidłową realizacją projektu m.in. w celu zminimalizowania ryzyka nieterminowej realizacji projektu, eliminowanie mogących wystąpić trudności,
20) wewnętrzna weryfikacja realizacji projektu polegająca m.in. na sprawdzaniu poprawności prowadzonej dokumentacji w szkole realizującej projekt, w zależności od zakresu realizowanych zadań,
21) bieżąca analiza obowiązującego stanu prawnego, śledzenie proponowanych zmian w prawodawstwie krajowym, informowanie personelu zarządzającego projektem o zaistniałych zmianach,
22) oszacowanie wartości zamówień w ramach projektu,
23) opis przedmiotu zamówienia,
24) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
25) opis dokumentów księgowych,
26) opracowanie dokumentacji projektowej, wzorów dokumentów, w tym m.in.: papieru projektowego, wzoru opisu dokumentów księgowych, wzór harmonogramu zajęć, rozkładu (zakresu tematycznego) zajęć, testu wiedzy, arkuszy obserwacji zajęć
27) wprowadzenie i analiza danych w ramach systemu SL 2014,
28) przygotowywanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz harmonogramie realizacji projektu,
29) bezpośrednie kontaktowanie się z pracownikami Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego,
30) udzielanie na bieżąco odpowiedzi i wyjaśnień związanych z realizacją projektu poprzez stały odbiór e-maili z zapytaniami,
31) przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli projektu.

oraz inne czynności wynikające z realizacji projektu RPPM.03.01.00-22-0060/18 pn. Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz prawidłowej i terminowej jego realizacji.
Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosownie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu.

IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom).
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. Wykaz przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów z podziałem na wielkość i źródło finansowania.
6. Referencje lub zaświadczenie od pracodawców potwierdzające spełnienie wymagania określonego w pkt I.2. i I.3. Referencje powinny zawierać następujące informacje:
a) nazwa projektu,
b) całkowita wartość projektu,
c) zakres zadań wykonywanych przez kandydata w ramach projektu,
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która może potwierdzić referencje.
7. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Kserokopie świadectw pracy.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.
11. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
12. Kandydat/kandydatka, który/która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany/a do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
2. umowa o pracę na czas realizacji projektu,
3. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
5. Praca ma charakter pracy biurowej,
6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
7. Stanowisko zostało utworzone w ramach powyższego projektu.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w pokoju nr 46 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – koordynator projektu” do dnia 12.07.2019r.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1260 ze zm.)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie to iod@mgzosztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt, a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia koordynatorem projektu
w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Karoliny Pyrzyńskiej zam. Malbork ze względu na zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, która uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Katarzyna Krzyżykowska