Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyka
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum,

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I.  Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku informatyka;
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na stanowisku informatyka;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server, Linux.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

      1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

      2. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych;
      3. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, staranność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
      4. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów;
      5. Dyspozycyjność;
      6. Znajomość systemów bazodanowych;
      7. Znajomość środowisk wirtualnych.

III.  Zakres zadań na stanowisku obejmuje wykonywanie następujących zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, m.in.:

 1. Koordynowanie wdrażania  i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych funkcjonującymi w ww. jednostkach oraz ich aktualizacja.
 2. Nadzór nad pracą i właściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy.
 3. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów informatycznych i sprzętu komputerowego.
 4. Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych w ww. jednostkach, a w szczególności:
 • nadzór nad zabezpieczeniem systemów informatycznych i zawartych w nich danych przed  dostępem osób nieupoważnionych,
 • niszczenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyeksploatowanych nośników  informatycznych,
 • prowadzenie działań w zakresie stałego zabezpieczenia sieci teleinformatycznych ww. jednostek oraz ich monitorowanie,
 • nadzór nad pracą i administracją zasobami serwera wykonywaną przez administratora,
 • bieżące sporządzanie kopii bezpieczeństwa i kopii archiwalnych danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii, a w szczególności danych zawartych na serwerze,
 • udostępnianie zasobów użytkownikom,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem systemów komputerów.

      5. Administrowanie serwerami oraz zarzadzanie pocztą elektroniczną.
      6. Administracja urządzeniami zarządzanymi wchodzącymi w skład sieci komputerowej.
      7. Pomoc techniczna pracownikom związana z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowania.
      8. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
      9. Zarządzanie licencjami oprogramowania.

Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi informatyczne. Proponowanie warunków udziału wykonawców w postepowaniach o udzielenie zamówienia publiczne na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi informatyczne, proponowanie kryteriów oceny ofert w ww. postepowaniach.

Występowanie do Dyrektorów  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie z wnioskami w sprawie racjonalizacji i poprawy efektywności działań w zakresie informatyzacji ww. jednostek.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
 4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
 5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. Kserokopie świadectw pracy,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych,
 9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy pełen etat,
 2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 m-cy,
 3. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. Wynagrodzenie miesięczne,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka, do dnia 26.06.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)".

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

 

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze informatyka
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa nie wyłoniła żadnej kandydatury. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Mirosław Szczepanek