Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami PM IV
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek prawo, administracja, gospodarka nieruchomościami,
2. Preferowane doświadczenie w administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami, co najmniej 1 rok,
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
2. Znajomość procedur administracyjnych,
3. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego szczególnie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz przepisów prawa dotyczących gospodarki nieruchomościami i własności lokali,
4. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
5. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej,
6. Dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
7. Umiejętność organizacji pracy,
8. Komunikatywność, samodzielność pracy na danym stanowisku,
9. Sumienność, dyspozycyjność,

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. Dzierżawa nieruchomości, w mieście i gminie Sztum, stanowiących mienie gminy:
- Przygotowywanie umów dzierżawy z uwzględnieniem cennika opłat
- Dokonywanie pomiarów w terenie,
- Kontrola wykorzystywania nieruchomości – zgodnie z przeznaczeniem zawartym w
 umowie dzierżawy,
- Przygotowywanie wykazu dzierżawców do obciążeń czynszem dzierżawnym w
 rozbiciu na rodzaj użytków, w celu naliczenia podatku rolnego lub od nieruchomości
- Prowadzenie rejestrów dzierżawców,
- Prowadzenie postępowania w przedmiocie rozwiązywania umów dzierżaw,
- Przygotowywanie dokumentacji do organizacji i przeprowadzenia przetargów na
 dzierżawę gruntów,
- Wystawianie faktur VAT,
- Naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.
2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje gminne, nie stanowiące własności gminy (w tym umowy dzierżawy, użyczenia itp.).
3. Prowadzenie spraw dot. estetyzacji miasta i gminy Sztum, w tym proponowanie do rozbiórek, budynków i obiektów małej architektury oraz zlecanie do realizacji i odbiór robót.
4. Przygotowywanie dokumentów księgowych OT, LT, PT.
5. Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie i administrowanie oraz wygaszanie i rozwiązywanie tych praw.
6. Nadzorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Sztum a podmiotem zarządzającym gminnymi lokalami, pomieszczeniami i budynkami użytkowymi.
7. Nadzorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Sztum a podmiotem zarządzającym budynkiem Pasażu handlowego.
8. Współpraca z podmiotem zarządzającym w zakresie:
1) opracowania planów remontów,
2) rozpatrywania wniosków w sprawach lokali użytkowych gminy,
3) planowania podwyżek czynszu za lokale użytkowe
9. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o umorzenie bądź udzielenie innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych przysługujących Miastu i Gminie Sztum, z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżaw nieruchomości.
10. Ustalanie wynagrodzenia za korzystanie, przez właścicieli sieci, z działek gminnych, przez które przechodzi infrastruktura przesyłowa przeznaczona dla innych odbiorców z urzędu (służebność przesyłu).
11. Prowadzenie spraw związanych z przejęciem spadku przez gminę w zakresie nieruchomości.
12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
13. Obsługa systemu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste EGW+
14. Obsługa systemu fakturowania FAKTURA+

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. kserokopie świadectw pracy,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych ,
9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. pierwsza umowa na czas określony do 6 m-cy
3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
4. wynagrodzenie miesięczne
5. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, do dnia 31.05.2019r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1260)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.), a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.


KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.);
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami (PM IV)
w Referacie Planowania Przestrzennego i Majątku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Celmer, zam. Nowa Wieś

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Justyny Celmer ze względu na szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie zawodowe związane z obowiązującymi zadaniami, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Mirosław Szczepanek