Urząd Miasta i Gminy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie.


DANE KONTAKTOWE:

Dyrektor Katarzyna Krzyżykowska
adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty , 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
e-mail: poczta@mgzosztum.pl
tel. 55/640 63-27

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Kamila Trybańska
adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty , 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
e-mail: iod@mgzosztum.pl
tel. 55/640 63-27 

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań oświatowych Miasta i Gminy Sztum powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności: uchwała nr L/304/94 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 marca 1994 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej, uchwała nr XVII.126.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej, ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie obowiązków określonych ww. przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, NIE POZYSKANYCH OD OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
szkoły i placówki oświatowe w Mieście i Gminie Sztum, rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

IX. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, warunkiem rozpatrzenia wniosku lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać takiej umowy lub rozpatrzyć wniosku.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

XII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.