Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe, preferowane budownictwo, ochrona środowiska lub architektura zieleni.
2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji publicznej – co najmniej 1 rok.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna)

II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym, odprowadzaniu ścieków.
 - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.
2. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

1. Współdziałanie ze stanowiskiem GK II w zakresie:
a. spraw dot. wypełniania obowiązków zarządcy drogi, w tym m.in. spraw dot. bieżącego utrzymania dróg, budowy, remontów i napraw dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej,
b. współpraca z zarządcami dróg publicznych w zakresie funkcjonującej sieci drogowej,
c. przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, wydawanie uzgodnień i warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych,
d. obsługa w zakresie naliczania i określenia opłat za odprowadzenie ścieków do wód.

2. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem zieleni na terenach gminnych, oraz bieżący nadzór nad wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie urządzenia oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.
3. Przygotowanie i nadzór nad oczyszczaniem letnim i zimowym ulic, dróg, parkingów oraz utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych przy drogach publicznych oraz współpraca z zarządcami tych terenów.
4. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, w tym m.in.:
a) prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą funkcjonowania wodociągów oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz współpraca w tej dziedzinie z miejscowym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych od gospodarstw domowych,
b) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi badania czystości wody pitnej,
c) przygotowywanie opinii i uzgodnień w zakresie lokalizacji studni i ujęć wody, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
5. Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem kąpieliska miejskiego, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, w tym prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz przygotowywanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie.
6. Analiza, opiniowanie i uzgadnianie wniosków przedsiębiorstwa komunalnego dotyczących zmian taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków komunalnych.
7. Współpraca z gestorami sieci sanitarnej w zakresie uzgodnień, opiniowania dot. projektów oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacji ściekowej.
8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
10. Prowadzenie ewidencji wydawanych powyżej zezwoleń w formie elektronicznej.
11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
12. Przeprowadzanie kontroli podmiotów świadczących usługi komunalne.
13. Wnioskowanie o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej podmiotu, który w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki.
14. Współdziałanie z Strażą Miejską w zakresie prowadzonych spraw i postępowań.

IV. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni, do dnia 05.02.2018 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja o wynikach naboru


W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  nie dokonała wyboru pracownika na stanowisko ds. gospodarki odpadami, infrastruktury i zieleni w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie.

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura