Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz uprawnień Pani/Panu przysługujących można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum jest Pan Krzysztof Jóźwik, e-mail: iod@sztum.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  3) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
  4) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) organy władzy publicznej lub inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do treści danych osobowych,
  2) prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  - osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw bądź wycofała zgodę na przetwarzanie danych   osobowych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie danych ma charakter dobrowolny i  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzanie danych  wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz innych ustaw, bądź z zawartej między stronami umowy.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. dowodów osobistych należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. ewidencji ludności należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. spraw Urzędu Stanu Cywilnego należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny na terenie Miasta i Gminy Sztum. W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Sztum należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ZADANIE WŁASNE GMINY Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-01-26 klauzula informacyjna- zadanie własne gminy.doc
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-25 07:39:56
Data dodania: 2021-01-26 07:40:06
Autor pliku: Marta Modrzewska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc