Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, administracja
2. Doświadczenie – minimum 1 rok stażu pracy w księgowości lub administracji publicznej.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2. Dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. -  ustawa o rachunkowości,
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów  podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
4) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
5) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3. Obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym);
4. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, staranność, komunikatywność
5. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów;
6. Dyspozycyjność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Prowadzenie ewidencji księgowej w ujęciu analitycznym w zakresie podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego (od osób fizycznych i prawnych)
2. Prowadzenie ewidencji księgowej kont pozabilansowych 991 - Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
3. Analiza realizacji należności bieżących i zaległych
4. Analiza nadpłat ich rozliczanie
5. Podejmowanie terminowo wszelkich możliwych czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne i prawne)
6. Wyliczanie wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu pobranego inkasa
7. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu
8. Uzgadnianie wpływów podatkowych z księgowością syntetyczną oraz przypisów i odpisów ze stanowiskiem wymiaru podatków
9. Sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców
10. Sporządzanie informacji o należnościach wymagalnych i niewymagalnych do sprawozdania Rb-N  oraz Rb-Z
11. Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.

IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku, o które kandydat się ubiega.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V.  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy:  1 etat
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie miesięczne.
4. Praca ma charakter pracy biurowej.
5. Wymagana dyspozycyjność.
6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej, do dnia 23.01.2017r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Surwiło zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Justyny Surwiło ze względu na posiadane przez kandydatkę wykształcenie na kierunku finanse i rachunkowość, szeroki zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku księgowej. Powyższe wymagania zostały określone w warunkach konkursu jako niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy. Kandydatka uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

     
Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura