Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Sztum, dn. 14.12.2015 r.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 5/2015

Podinspektor ds. administracyjno-kadrowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe administracyjne.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Znajomość obsługi komputera (Internet, poczta elektroniczna, MS Office, Word, Excel, Power Point).
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
8. Przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka)
w instytucjach pomocy społecznej.
9. Znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych i innych związanych z zakresem zadań realizowanych na stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami.
Preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, wyrozumiałość, cierpliwość.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in:
1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
2. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz regulaminów i innych aktów wewnętrznych regulujących działalność Ośrodka.
3. Organizowanie spotkań i narad pracowniczych, kontroli wewnętrznej, prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, gromadzenie protokołów i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
4. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, w tym opracowywanie
i nadzór nad realizacją planu/harmonogramu zamówień publicznych Ośrodka oraz sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych.
5. Prowadzenie korespondencji Ośrodka, ewidencjonowanie przesyłek, wysyłanie korespondencji, przyjmowanie i wysyłanie faksów.
6. Prowadzenie spraw z zakresu BHP.
7. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Przygotowywanie pomieszczeń, w tym stanowisk pracy, na potrzeby Ośrodka oraz ich przekazywanie do użytkowania.
10. Przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymogów ergonomii na stanowiskach pracy.
11. Udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestrów, kompletowanie
i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby.
12. Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Nadzór nad sprawami administracyjno–gospodarczymi Ośrodka, w tym nad porządkiem i czystością pomieszczeń oraz dbałością o mienie Ośrodka.
14. Ewidencjonowanie i rozliczanie przysługującej pracownikom odzieży ochronnej i roboczej.
15. Organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
16. Gospodarka pieczęciami, tablicami, oznakowaniem Ośrodka i jego pomieszczeń.
17. Prenumerata czasopism.
18. Informowanie na bieżąco Dyrektora o zauważonych usterkach oraz uszkodzeniach powstałych w Ośrodku.
19. Prowadzenie całości spraw pracowniczych pracowników Ośrodka, w tym przeprowadzanie naboru (konkursów) na wolne stanowiska urzędnicze i inne pracownicze oraz organizowanie służby przygotowawczej.
20. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
21. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
22. Wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji.
23. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Ośrodku.
24. Przygotowywanie planów szkoleń pracowników, nadzór i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
25. Nadzór nad posiadaniem aktualnych pracowniczych badań lekarskich.
26. Prowadzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Ośrodek, sporządzanie umów oraz ich analiza w zakresie działania stanowiska.
27. Organizacja i zabezpieczenie techniczne obsługi poligraficznej, informatycznej i prawnej.
28. Czuwanie nad prawidłowym działaniem sieci komputerowej (urządzenia aktywne, serwery, okablowanie sieci, łączność, sprzęt komputerowy w Ośrodku). Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania. Przygotowywanie umów, analiz, zapotrzebowań i wszelkich informacji dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizacja procedur związanych z ich zakupem zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi.
29. Koordynacja wyjazdów samochodu służbowego oraz nadzór nad pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierowcy-konserwatora.
30. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się przepisami
w realizacji zadań.
31. Prowadzenie archiwum Ośrodka oraz spraw związanych z dokumentami opatrzonymi klauzulą zastrzeżone.
32. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających.
33. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interwencji w Ośrodku.
34. Nadzorowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników Ośrodka.
35. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem aktów wewnętrznych, stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt oraz współdziałanie i udzielanie instruktażu w tym zakresie komórkom organizacyjnym i pracownikom Ośrodka.
36. Realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu stanowiska,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
37. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nie określony.
3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Wynagrodzenie miesięczne.
5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa).
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
5. Kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku posiadania.

VI. Miejsce składania dokumentów:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie (MGOPS)
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie MGOPS w Sztumie - pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - oferta Nr 5/2015 r.”.

VII. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2015 r. do godz.1200. Decyduje data wpływu oferty do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

VIII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie (www.bip.sztum.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki
w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie www.mgopssztum.pl lub w sekretariacie MGOPS w Sztumie – pokój nr 11.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
         Sylwia Mackiewicz


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
OFERTA NR 5/2015

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy

Podinspektor ds. administracyjno-kadrowych


został/a wybrany/a Pan/i Marzena Surwiło

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:
 
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została wysoko oceniona przez członków Komisji konkursowej, zaprezentowała poziom wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na ww. stanowisku.