Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe o kierunku budownictwo 
2. Minimum 36-miesięczny staż pracy w zawodzie (zgodnie z wymaganym wykształceniem określonym w pkt.1) w administracji samorządowej, rządowej lub w innych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach 
3. Nieposzlakowana opinia
4. Nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych


II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013, poz.594 ze zmianami)
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U, z 2013, poz. 1409 ze zmianami)
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 907)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami)
2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
3. umiejętność pracy w zespole
4. komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. W zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę:
- przygotowywanie warunków wyjściowych do prac projektowych,

- uzgadnianie dokumentacji lub programu inwestycji na etapie koncepcji,
- przyjmowanie i analiza dokumentacji projektowej pod względem zgodności z zawartą umową oraz przepisami prawa,
 - uzyskiwanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie zgodnie z prawem budowlanym, rejestracja dziennika budowy,
- przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji realizowanych przez Referat i przydzielonych przez Kierownika Referatu,
- przygotowywanie projektów umów realizacji zadań inwestycyjnych przydzielonych przez Kierownika Referatu,
- wprowadzenie wykonawcy na plac budowy,
- kontrola realizowanej inwestycji, nadzór nad jakością prowadzonych robót, w tym czuwanie nad prowadzeniem robót zgodnie z dokumentacją techniczną i przetargową,
- rozliczanie rzeczowo – terminowo – finansowe inwestycji, w tym sprawdzanie zgodności z umową i stanem faktycznym wykonanych prac, współpraca z inspektorem nadzoru

- współudział w odbiorach robót częściowych, końcowych oraz ostatecznych,
- przygotowywanie dokumentów OT, PT po zakończeniu inwestycji,
- przygotowywanie materiałów związanych ze zwiększeniem rzeczowym i finansowym zakresu robót inwestycyjnych,
- dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
2. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej na gminne inwestycje infrastrukturalne
3. Przygotowanie dla Instytucji Zarządzających, partnerów projektów, Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi wszelkich informacji dotyczących inwestycji gminnych będących na etapie przygotowawczym lub na etapie realizacji związanych z projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych.
3. Przygotowywanie korespondencji w sprawie prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych.
4. Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
5. Przygotowywanie wniosków na udzielenie zamówień publicznych, który stanowi podstawę do określenia przedmiotu i warunków zamówienia w zakresie inwestycji gminnych.

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. inwestycji gminnych, do dnia 30.09.2014
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sztum.pl) oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybra Pani Agnieszka Łuniewska-Jarzyna zam. Sztum

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Agnieszki Łuniewskiej-Jarzyny ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu, a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy.

 

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

Daria Mietlewska-Dura