Urząd Miasta i Gminy

Lista obwieszczeń Rady Miejskiej lata 2010-2014
Obwieszczenie Nr 1.2015 Rady MIejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Obwieszczenie nr 10/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miast i gminy Sztum - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 9/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 8/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 7/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 6/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 5/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 4/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 3/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 2/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

 

Obwieszczenie Nr 1/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  - pobierz