Urząd Miasta i Gminy

Audytor wewnętrzny p.

Opracowanie rocznego planu działalności audytu wewnętrznego oraz jego realizacja.

Wydawanie zaleceń mających na celu wyeliminowanie słabości kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających dot. zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań zapewniających.

Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy.

Przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu.