Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) , § 3 Uchwały Nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010â€? oraz uchwały Nr XLIII/326/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 .


OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010r.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:


Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - do 25.000 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania w 2009r. – 25.000 zł

Propagowanie idei trzeźwości - do 2.500 zł

3.Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 15.12.2010r.

Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie miasta i gminy Sztum, przede wszystkim dzieci i młodzież z grup ryzyka oraz uczęszczającą na zajęcia świetlic socjoterapeutycznych , promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków.
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zdania.

5. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na zadanie: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2010r â€? oraz „Propagowanie idei trzeźwościâ€? w Punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1)
w terminie do dnia 06 kwietnia 2010r. do godz. 1500.
b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji.
2. Aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok. W przypadku braku bilansu za rok 2009 należy dołączyć bilans za 2008r.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (gdzie wymagane).
c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 07 kwietnia 2010r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (pok. 25).
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz Zarządzenie Nr 14/10 w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
w terminie do dnia 23 kwietnia 2010r.

7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul.Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 37 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 19.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 luty 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26.02. 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
Załącznik 1 "OFERTA"
Załącznik 2 "Wzór Umowy"
Załącznik 3 "Sprawozdanie"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1417
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2010-03-05 08:59:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-03-05 08:58:25