Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010â€?.


OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:
1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży:
- na terenie sołectwa Czernin – do 20.500 zł
- na terenie sołectwa Sztumskie Pole – do 2.000 zł
b) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu – do 47.000 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2009r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 6.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 15.400,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19.000,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 201.000,00 zł
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2010r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 6.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 17.500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.500,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 212.000,00 zł

3. Termin realizacji zadania:
Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania maksymalnie do 15.12.2010r.

4. Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

5. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

6. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2010â€? w Punkcie Informacji
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1)
w terminie do dnia 8 marca 2010r. do godz. 1500.

Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę
w odrębnej kopercie.
b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji, w przypadku kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem.
2. Aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem.
3.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ubiegły rok; w przypadku krótszej działalności za miniony okres.
W przypadku braku bilansu za rok 2009 należy dołączyć bilans za 2008r.
4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (gdzie wymagane).
c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 9 marca 2010r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w sali nr 33.
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz niniejsze ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
w terminie do dnia 12 marca 2010r.

8. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 68 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 83, (055) 640 63 87 osoba do kontaktu p. Mariola Prądzyńska, Ewa Ruczyńska
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
Załącznik 1 "OFERTA"
Załącznik 2 "Wzór Umowy"
Załącznik 3 "Sprawozdanie"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1373
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2010-02-05 14:04:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-02-05 14:02:57