Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXII/228/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009â€?

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.


1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

1) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu miasta i gminy Sztum – do 13.000 zł

2) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego poprzez organizację festynu – do 1.500 zł

3) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum
w dziedzinie kajakarstwa – do 34.000 zł
b) organizacja i realizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Sztum – do 1.000 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2008r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 6.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 15.400,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.000,00 zł
- kultura fizyczna i sport – 210.000,00 zł
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2009r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 6.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 15.400,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.000,00 zł
- kultura fizyczna i sport – 202.000,00 zł

3. Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania maksymalnie do 15.12.2009r.

4. Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

5. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

6. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2009â€? w Punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1) w terminie do dnia 31 marca 2009r. do godz. 15.00.
Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), w przypadku kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem.
2. Aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ubiegły rok; w przypadku krótszej działalności za miniony okres.
W przypadku braku bilansu za rok 2008 należy dołączyć bilans za 2007r.
4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (gdzie wymagane).

c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 1 kwietnia 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w sali nr 33.
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 11/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz niniejsze ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w terminie do dnia 3 kwietnia 2009r.

8. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 68 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 83, (055) 640 63 87 osoba do kontaktu p. Mariola Prądzyńska, Ewa Ruczyńska

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - OFERTA
Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY
Załącznik nr 3 - SPRAWOZDANIE
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 11/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1744
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2009-02-27 10:09:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-02-27 10:01:57