Urząd Miasta i Gminy
Egzekucja obowiązku szkolnego


 • Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co wynika z treści art.15 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.).

 • Art.18 w/w ustawy nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 • Art.5 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.) dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum jest "wierzycielem", uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.

  Dyrektor podejumje czynności przedegzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły.

  Czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły:
   ? Kieruje do rodziców dziecka
  • upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
   Dla celów dowodowych konieczne jest doręczenie upomnienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

   ? W przypadku niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego konieczne jest skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej - po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia.
   Dyrektor szkoły jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony w 2 egzemplarzach na podstawie art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego ustalono na podstawie zał. Nr 24 do rozporz. Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. (DZ.U. Nr 137, poz.1541 ze zm.).

   ?Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej.Ponieważ egzekucja obowiązku szkolnego posiada obowiązek o charakterze niepieniężnym, dyrektor powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny, którym jest grzywna w celu przymuszenia (art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz proponowaną wysokość grzywny. Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów.
   Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000zł(art.120,121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W art. 59 § 1 w/w ustawy egzekucyjnej określono przypadki, w których postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.

   ?Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia (art.26 § 1,art.27 § 3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz Miasta i Gminy). Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych wierzyciel -dyrektor szkoły załącza ewidencję tytułów wykonawczych w 2 egzemplarzach ( wzór Nr 8), pierwszy przeznaczony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po potwierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji, organ ten zwraca wierzycielowi (§ 7ust.1- 4 rozporz. Min.Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. Nr 137, poz.1541 ze zm).

   ?Organ egzekucyjny – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum - nakłada grzywnę w celu przymuszenia (art.122 ustawy egzekucyjnej) i doręcza zobowiązanemu:
   1. odpis tytułu wykonawczego
   2. postanowienie o nałożeniu grzywny

   ?W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.


  Zobowiązanemu - rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego- służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art.33,34 w/w ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

  W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły), nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 w/w ustawy).


  DOKUMENTY do pobrania
 • Wzór upomnienia
 • Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • Ewidencja tytułów wykonawczych