Urząd Miasta i Gminy
OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI


Zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 • Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

 • Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
  1. przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
  2. przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację;
  3. przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne, dla której osoby te uzyskały akredytację;
  4. przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

  • Obowiązki rodziców

  RODZICE dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnegosą obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

  RODZICE dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu;

 • powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tych zakresach.
  • Obowiązki dyrektora szkoły

  DYREKTOR szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka, kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

  DYREKTORZY publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnaniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.

  DYREKTORZY publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.
  • Obowiązki organu gminy


  GMINA kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio:
 • kontrolują wykonywanie obowiązków przez rodziców, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków.
 • prowadzą ewidencję obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

 • organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.