Urząd Miasta i Gminy

ZASIŁEK SZKOLNY


1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
2) Uchwała Nr XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

2. Termin składania wniosków:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.).

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Wysokość zasiłku szkolnego
Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie.

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

5. Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
Tel./faks 55 640 63 27
Adres e – mail: poczta@mgzosztum.pl