Urząd Miasta i Gminy

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie od 1 – 15 września danego roku kalendarzowego w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39

 

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. Uchwała Nr XLV.419.2022 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum. (Dz.U.Woj.Pom. z 2022, poz. 2816)

 

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296)

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie Miasta i Gminy Sztum,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
 • zajęcia z języka obcego,
 • zajęcia muzyczne, plastyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.

 

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym oraz uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych.

 

 1. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
 • zakup podręczników (tj. podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
 • pomoce i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
 • opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
 • strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa m.in. spodenki sportowe, koszulki sportowe, dresy, obuwie sportowe,
 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: np. przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły.

 

 1. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:
 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 

w przypadku utraty dochodu:

 • dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 

w przypadku otrzymywania alimentów:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 

w przypadku niealimentacji:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych:

 • oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 

w przypadku pobierania renty/emerytury:

 • decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

Druki wniosku wraz załącznikami dostępne są na stronie www.bip.sztum.pl.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • dla uczniów szkół do 15 września danego roku kalendarzowego,
 • dla słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku kalendarzowego.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od sierpnia danego roku kalendarzowego.

Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne),
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

 

Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie autowypłaty w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 

6. Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
Tel./faks 55 640 63 27
Adres e – mail: poczta@mgzosztum.pl