Urząd Miasta i Gminy

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO


1. Podstawa Prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
2) Uchwała Nr XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

2. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą w dniach od 01.09 - 15.09.2018 r. w pokoju nr 46 w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom:
1) zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki

2) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3) Stypendium nie przysługuje:

  • uczniowi klasy zerowej,
  • uczniowi, który nie mieszka na terenie Miasta i Gminy Sztum,
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku. O świadczeniach rodzinnych, a w przypadku a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach nauki języków obcych, zajęć muzycznych, sportowych , informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników i innych pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wymaganego przez szkołę lub innych pomocy niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia ( np. abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego),
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych.

5. Wysokość stypendium szkolnego
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1058), natomiast od 01.10.2018 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie wzrośnie do 528 zł.

6. Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
Tel./faks 55 640 63 27
Adres e – mail: poczta@mgzosztum.pl