Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XV/95/2007 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008â€?.

OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum - do 5.000 zł
b) spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum - do 1.000 zł

2) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu miasta i gminy Sztum – do 13.000 zł
b) wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – do 2.400 zł

3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie i popularyzacja kultury ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego - do 5.000 zł
b) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum – do 6.000 zł
c) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum - do 1.500 zł
d) ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego poprzez organizację rajdów szlakami pieszo rowerowymi na terenie miasta i gminy Sztum – do 3.000 zł
e) krzewienie kultury i tradycji narodowych na terenach wiejskich poprzez spotkania integracyjne – do 2.000 zł
f) ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego poprzez organizację festynu – do 1.500 zł

4) w zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
i gminy Sztum – do 21.000 zł
b) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży:
- na terenie sołectwa Postolin – do 24.000 zł
- na terenie sołectwa Czernin – do 20.500 zł
- na terenie sołectwa Gościszewo – do 18.000 zł
c) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną - do 7.000 zł
d) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych – do 90.000 zł
e) rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum
w dziedzinach:
- lekkiej atletyki – do 27.000 zł
- kajakarstwa – do 34.000 zł
- kolarstwa – do 8.000 zł
f) przygotowanie i organizacja Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – do 7.000 zł
g) organizacja i realizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Sztum – do 1.000 zł
h) organizacja i realizacja festynów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich gminy Sztum – do 2.500 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2007r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 3.500,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 12.000,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.850,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 131.045,00 zł
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2008r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 6.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 15.400,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19.000,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 260.000,00 zł

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 15.12.2008r.
Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zdania.

5. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008â€? w Punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1) w terminie do dnia 18 lutego 2008r. do godz. 15.00.

Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.
W przypadku braku bilansu za rok 2007 należy dołączyć bilans za 2006r.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (gdzie wymagane).

c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 19 lutego 2008r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (pok. 30).
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania oraz niniejsze ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
w terminie do dnia 20 lutego 2008r.

7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 68 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 83 - osoba do kontaktu p. Mariola Prądzyńska.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Konkurs ogłaszany jest w oparciu o projekt budżetu w związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań może ulec zmianie do wysokości środków uchwalonych w budżecie.

ZAŁĄCZNIKI:


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1898
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2008-01-18 08:26:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-01-18 08:05:31