Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
UCHWAŁA Nr XV/103/07

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 15 listopada 2007 roku


w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.


Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wprowadza się następujące opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie:
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - 90 zł miesięcznie
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sztumie - 90 zł miesięcznie
w Publicznym Przedszkolu w Czerninie - 85 zł miesięcznie

§ 2


Zwolnienie z odpłatności za dany miesiąc może nastąpić na pisemny wniosek rodziców w przypadku ciągłej nieobecności dziecka co najmniej przez okres 1 miesiąca.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr XL/267/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.