Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy 1. Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz
  prowadzi jej obrady.

 2. Zwołuje sesje Rady i przewodniczy ich obradom.

 3. Czuwa nad porządkiem obrad.

 4. Kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy.

 5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  podpisuje uchwały Rady.

 6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania
  przez radnych ich mandatu.