Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

 

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w SztumiePrzedmiotem działalności Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół.

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie obsługuje następujące placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Sztum:

 

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERNINIE
  składający się z:
  - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie
  - Publicznego Przedszkola w Czerninie
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE
  składający się ze:
  - Szkoły Podstawowej w Gościszewie
  - Publicznego Przedszkola w Gościszewie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI
 • PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SZTUMIE
 • PUBLICZNY ŻŁOBEK W SZTUMIE

 

 


Do zadań należy w szczególności:

 

 

 1. Prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem oświaty gminnej,
  •  
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej MGZO oraz szkół i placówek z terenu Miasta i Gminy Sztum,
  • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
  • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków osobowych,
  • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty,
  • opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac realizowanego z budżetu gminy,
  • prowadzenie księgowości w zakresie wydatków administracyjno-gospodarczych, zaopatrzeniowych i remontowo-inwestycyjnych placówek z tereny miasta i gminy sztum,
  • przygotowywanie wypłaty wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez szkoły.
 2. Prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych, a w szczególności:
  •  
  • zakładanie, prowadzenie, przekształcania, likwidacji, ustalania planu sieci szkół,
  • zapewnianie obsługiwanym placówkom odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • organizacja i finansowanie dowożenia i dojazdów uczniów do szkół,
  • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych placówek,
  • przygotowanie konkursów na stanowisko dyrektora,
  • organizowanie pracy komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  • nadzorowanie prawidłowej realizacji przez podległe placówki przepisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa pracy,
  • współudział w opracowywaniu projektów organizacyjnych szkół, projektów budżetów, planów finansowych, dokonywanie bieżących analiz oraz nadzorowanie ich realizacji.