Urząd Miasta i Gminy
Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie
Sztum dnia 27.12.2007r.


K O M U N I K A T 1/07

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 28/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w następującym składzie:

1. Lukas Regina Sylwia, zam. Czernin
2. Moneta Marzanna, zam. Barlewiczki
3. Ruczyńska Ewa, zam. Sztum
4. Sycz Wiktor, zam. Sztum
5. Tymoszuk Halina, zam. Czernin
6. Waszczuk Grażyna, zam. Sztum
7. Wiśniewska Anna, zam. Czernin

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 27.12.2007r. Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji Panią Halinę Tymoszuk oraz Zastępcę Przewodniczącego Panią Marzannę Monetę. Ponadto na posiedzeniu tym omówiono zadania i tryb pracy Komisji, obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład, uchwalono plan pracy Komisji, ustalono działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania list kandydatów na radnych .
Komisja obradować będzie na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji, a członkowie pełnić będą dyżury w jej siedzibie.
Dyżury związane z przyjmowaniem list kandydatów na radnych podane zostały w odrębnym komunikacie i zostaną podane do publicznej wiadomości.

Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, pokój nr 34, telefon (055) 6406388.Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie
Sztum dnia 27.12.2007r.

K O M U N I K A T 2/07
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie planu działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sztumie w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 3

Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie podaje do publicznej wiadomości , co następuje:

1. Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sztumie w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 3, zarządzonych na dzień 3 lutego 2008r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, pokój 34.
2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu Nr 3 mogą być dokonane najpóźniej do dnia 4 stycznia 2008r. (piątek) do godz. 2400. W związku z powyższym do zakończenia przyjmowania zgłoszeń tj. do dnia 4.01.2008r. Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżury codziennie (z wyjątkiem soboty, niedzieli i święta) w godzinach od 1530 do 1700.
3. Zgłoszenia, o których mowa powinny być doręczone w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ordynacji wyborczej do rad gmin, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie
Sztum dnia 27.12.2007r.

K O M U N I K A T 3/07
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie

W celu sprawnego wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu Nr 3 do Rady Miejskiej w Sztumie, Miejska Komisja Wyborcza w Sztumie będzie pełniła dyżury w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 34, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w następujący sposób:

Piątek 28.12.2007r. Godz. 15.30 – 17.00 - Ewa Ruczyńska, Marzanna Moneta

Poniedziałek 31.12. 2007 r. Godz. 15.30 – 17.00 - Regina Lukas, Halina Tymoszuk

Środa 02.01. 2008 r. Godz. 15.30 – 17.00 - Grażyna Waszczuk, Anna Wiśniewska

Czwartek 03.01. 2008 r. Godz. 15.30 – 17.00 - Wiktor Sycz, Halina Tymoszuk, Regina Lukas

Piątek 04.01. 2008 r. Godz. 15.30 – 24.00 - Komisja w pełnym składzie.

Ponadto od dnia 07.01.2008 roku do dnia 02.02.2008 roku członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie będą pełnili dyżury w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 34, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach od 15.30 – 17.00 .