Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39

Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s świadczeń rodzinnych


1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie min. średnie, preferowane administracyjne,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów z zakresu samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
g) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.
b) preferowane doświadczenie zawodowe w administracji.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) samodzielność,
b) umiejętność szybkiego uczenia się,
c) umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji,
d) odpowiedzialność
e) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
f) kreatywność,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) komunikatywność,
i) umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przyjmowanie i wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych.
b) Kompletowanie i zakładanie akt świadczeniobiorców.
c) Obsługa komputera i programu „ świadczenia rodzinne „.
d) Wpisywanie do rejestru przyznanej pomocy świadczeniobiorców.
e) Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
f) Przyjmowanie wniosków na zaliczki alimentacyjne i zakładanie akt.
g) Wystawianie decyzji na wyżej wymienione świadczenia.
h) Weryfikacja wniosków dot. ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej.
i) Wystawianie zaświadczeń.
j) Współpraca z Komornikiem, Sądem i ZUS-em i innymi instytucjami w zakresie realizacji spraw.
k) Kompletowanie dokumentów dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczących odwołań od decyzji.

5. Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowania konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w MGOPS w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 ( pokój Nr 11 ) w dniu 17.12.2007r. o godz.10.00.

Bezpośrednio po przesłuchaniu ostatniego kandydata Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządza głosowanie zgodnie z regulaminem konkursu.
Dokumenty należy składać do dnia 13 grudnia 2007r. do godz. 10.00 osobiście bądź pocztą (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – podinspektor d/s świadczeń rodzinnychâ€?.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik MGOPS w Sztumie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozmowy kwalifikacyjnej o czym powiadomi zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-55-640-63-69.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl , Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 i MGOPS w Sztumie.


Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się jedenaście kandydatek, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

? Pani Franke Agnieszka, zam. Biała Góra
? Pani Karzarnowicz Joanna, zam. Sztum
? Pani Katarzyniak Agnieszka, zam. Sztum
? Pani Kozakiewicz Justyna, zam. Czernin
? Pani Luckner Magdalena, zam. Dzierzgoń
? Pani Mijewska Małgorzata, zam. Kwidzyn
? Pani Struzik Aneta, zam. Malbork
? Pani Śmigowska Dominika, zam. Sztum
? Pani Trzaska Justyna, zam. Sztum
? Pani Tyluś Małgorzata, zam. Kwidzyn
? Pani Waszczuk Katarzyna, zam. Sztum

Sztum, dnia 14.12.2007r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Karzarnowicz zam. Sztum.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy z zakresu administracji i świadczeń rodzinnych niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Sztum, dnia 18.12.2007r.