Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XLI/275/2005 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”.

OGŁASZA


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum – do 3.500,00 zł
2) pomoc społeczna:
a) spotkania integracyjne osób starszych i chorych z terenu miasta i gminy Sztum – do 800,00 zł
b) spotkania integracyjno – sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum -
do 700,00 zł
c) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum - do 2.000,00 zł
3) edukacja, oświata i wychowanie:
a) nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu miasta i gminy Sztum – do 7.500,00 zł
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego – do 4.500,00 zł
b) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum – do 5.400,00 zł
c) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum - do 950,00 zł
5) kultura fizyczna, sport i turystyka:
a) organizacja i realizacja Sztumskiego Biegu Solidarności – do 1.400,00 zł
b) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
i gminy Sztum – do 10.500,00 zł
c) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry
w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży:
- na terenie sołectwa Postolin – do 11.800,00 zł
- na terenie sołectwa Czernin – do 8.500,00 zł
- na terenie sołectwa Gościszewo – do 6.500,00 zł
d) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną – do 1.500,00 zł
e) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych – do 55.045,00 zł


f) rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum
w dziedzinach:
- lekkiej atletyki – do 10.300,00 zł
- kajakarstwa – do 15.200,00 zł
- kolarstwa – 5.000,00 zł
g) przygotowanie i organizacja Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – do
3.500,00 zł
h) organizacja i realizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Sztum – do 500,00 zł
i) organizacja i realizacja festynów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich gminy Sztum – do 1.300,00 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2005r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 0,00 zł
- pomoc społeczna – 7.000,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 7.500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.850,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 131.045,00 zł
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2006r.:
- ochrona i promocja zdrowia – 3.500,00 zł
- pomoc społeczna – 3.500,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie – 7.500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.850,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 131.045,00 zł

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2006r.
Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zdania.

5. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2006” w Punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1)
w terminie do dnia 20 lutego 2006r. do godz. 1500.
Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę
w odrębnej kopercie.
b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok*.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (gdzie wymagane).
c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 21 lutego 2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (pok. 25).
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania oraz niniejsze ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
w terminie do dnia 24 lutego 2006r.

7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 83.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr 7/2006

Dokumenty do pobrania:
1.Wzór oferty (rozmiar pliku 80 kb)
2.Wzór sprawozdania (rozmiar pliku 80 kb)
3.Wzór umowy (rozmiar pliku 62 kb)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2067
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2006-01-20 11:08:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-20 11:06:37