Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Na podstawie art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 z późn. zm.)
ZAWIADAMIA:

1. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowę farmy wiatrakowej i GPZ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 183/3, 181/2, 88, 89/2, 89/1, i 184/7 w obrębie Gronajny oraz na działkach nr 248, 53/2, 251/54, 251/55, 251/57, 251/58 w obrębie Koniecwałd”

2. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: „Raportu o oddziaływaniu na środowisko Budowy farmy wiatrakowej i GPZ, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na potrzeby farmy wiatrakowej położonej na działkach nr 183/3, 181/2, 88, 89/2, 89/1, i 184/7 w obrębie Gronajny oraz na działkach nr 248, 53/2, 251/54, 251/55, 251/57, 251/58 w obrębie Koniecwałd ”.


Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum lub kierować na adres internetowy: b.falkowska@wp.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.