Sztum: Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
Numer ogłoszenia: 320338 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 055 6406369,6406367, faks 055 6406334, 5406351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Usługi opiekuńcze obejmują pomoc i opiekę w zakresie: a) Zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności: - utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, - przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza, a także pomoc przy spożywaniu posiłków, - praniu bielizny osobistej i pościelowej, - utrzymanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego używanego przy świadczeniu usług, - załatwianie spraw urzędowych, - robienie zakupów. b) Utrzymanie higieny i pielęgnacja podopiecznego, a w szczególności: - posłanie łóżka, - mycie i kąpiel, - zmiana bielizny osobistej i pościelowej, - układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, - pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, - zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń, - pielęgnacja zlecona przez lekarza, w tym m.in. dozowanie lekarstw. c) Pomoc w utrzymywaniu więzi ze środowiskiem, w tym: - podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, - organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i otoczeniem, - organizowanie spacerów, - czytanie. Zamawiający szacuje, że świadczone usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania obejmą ok. 25-30 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w ilości ok. 1.100 godzin miesięcznie przez okres 36 m-cy. 2. Usługi wykonywane będą przez 5 dni w tygodniu, a w wyjątkowych przypadkach także w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 3. Szacunkowa ilość wykonanych usług opiekuńczych w czasie trwania zamówienia wynosi 46800 godzin. Liczba godzin usług opiekuńczych może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4. Przyznawanie usług opiekuńczych następuje, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej prze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, w której określone zostaną: dzienny wymiar godzin i termin świadczenia usług. Usługi przyznawane będą wyłącznie mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sztum.pl, www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sztum.pl, www.bip.sztum.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Pokój Nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofer