Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

                                                                                                                                                                                          


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>


Uchwała Nr XXXVII/363/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014 - 2020. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/362/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Sztum na 2014 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/360/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014 - 2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/359/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzienia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów lAlkoholowych oraz Przecidziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2014. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/358/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/357/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVII/356/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013- 2018. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacjij techniczno - projektowo - środowiskowejdla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do wydawania decyzji aministracyjnych w zakresie dodatku energetycznego. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/353/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/352/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/293/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014". - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie nadania nowego Statutu Sztumskiego Centrum Kultury - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/349/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomosści wymienione w załączniku do uchwały. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/348/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży neiruchomosci oznaczonej nr 489 położonej w obrębie Uśnice z przeznaczeniem na pooprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/347/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami 121, 122, 123, 124 i 125 położonych w obrębie geodezyjnym Kępina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/346/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nt 10/22 położonej przy ul. Słonecznej w Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ja nabyć. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/345/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 192 położonej przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie wawunków zagospodorawania nieruchomości przyległych. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/344/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 175 położonej przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości, osobię która zamierza ją nabyć. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/343/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada W sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności neruchomości oznaczonej nr 100/11 oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie II miasta Sztum na rzecz Powiatu Sztumskiego za powiadomieneim użytkownika wieczystego. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/342/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada W sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonej nr 401/4 położonej w obrębie II miasta Sztum od Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem pod inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego. - pobierz

 

Uchwała nr XXXV/341/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/340/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej "Planem Miejscowym" dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/339/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu isntalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródełl energi w regionie Dolnego Powiśla". - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/338/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na ppokrycie części wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo - gańsniczego. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/337/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013- 2018. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/331/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/334/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2013 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/333/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/332/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości o numerze ewidencyjnym 573/6 stanowiącej własność gminy na nieruchomość o numerze ewidencyjnym 573/17 i 580/1 stanowiące własność osób fizycznych położone w Sztumie przy ul. Osińskiego, obręb 2 Miasta Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/331/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum na lata 2013-2018 -pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Piorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/329/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/328/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/327/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki-Mikołajki Pomorskie od km 0+000 do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" edycja 2014 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXV/326/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn. "Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodne z normąCTiF" - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/324/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kozubal - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/323/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie sprzedaży nieruchomości o numerze ewidencyjnym 255 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/322/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 10/22 położonej przy ul. Radosnej w Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami 106/12 i 106/14 położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/320/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie sprzedaży udziału 0,3454 do nieruchomości oznaczonej numerem 124/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 i gospodarczym położonej w miejscowości Piekło z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ten udział nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/319/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie I m. Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/318/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia "Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie na lata 2013-2014" - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 serpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/315/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2013 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/314/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 2013-2015 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/313/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/312/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie: ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/311/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycili oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/310/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/309/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/308/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lipca w sprawie zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/306/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości - pobierz


Uchwała Nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum w latach 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/303/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XLIX/389/10 z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej "Planem Miejscowym" dla terenu dziełki nr 178/15 z obszarem terenów przyległych dla lokalizacji Farmy Wiatrowej w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice" - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/302/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/301/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/299/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/298/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowgo trybu zawarcia umowy sejmu na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI/296/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI/295/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI/294/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/293/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/292/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 240/3 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 242 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 238 i 240/2, 240/4 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/289/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia W sprawie przystąpienia do zmiany "Mijscowego planu zagospodarowania przestrzenneego dla części obszaru w obrębi II miasta Sztum" uchwalonego Uchwałą NR VII/36/2007 Rady Miejskiej w Sztumi z dnia 31 marca 2007 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/288/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 573/20 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/287/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia W sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej nr 177/2 o pow. 800 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie geodzyjnym Nowa Wieś, obciążonej bezumownym korzystaniem - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/286/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 240/1 położonej w obrębie geodzyjnym Postolina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 237 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/285/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwitnia W sprawie zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 357/3 położonej przy ul. Sienkiewicza w Sztumie w drodze bezprzatargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/284/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Mijskiej w Sztumie z dnia 06 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zamian nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/283/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwitnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/282/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/280/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/279/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 maja w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bzdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum." - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/278/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/277/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwitnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/275/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z kosztami utrzymania - pobierz

 

Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018.

 

Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Uchwała nr XXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 

Uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXIX/269/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018.

 

Uchwała Nr XXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2013 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/267/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie zatwieerdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2013 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/266.2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Bodaka - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Mijskich (ZIPROM) na lata 2013-2020 dla Miasta Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/261/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego "ORLIK 2013". - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII/259/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013r  w sprawie zasad oddawania w najem pomieszczeń tymczasowych

 

Uchwała Nr XXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013r  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013


Uchwała Nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013r  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum

 

Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013r  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr XXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013r  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w izbie wytrzeźwień w roku 2013