Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

                                                                                                                                                                                          


<2017> <2016> <2015>


 

Uchwała Nr XXXIX.323.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku, nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami, Zamek w Sztumie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.322.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.321.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.320.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice, na cel publiczny związany z realizacją zadań własnych gminy - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.318.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie oddania na użyczenie nieruchomości, położonych w Postolinie, na rzecz Fundacji "Przystań" w Pogorzałej Wsi - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.317.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego w Zajezierzu - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.316.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.315.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.314.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sulęczyno w powiecie kartuskim na dofinansowanie remontu dróg gminnych - pobierz

Uchwała Nr XXXIX.313.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie budowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.308.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie przekształconego w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.307.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miata i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.306.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z realizacją zadań własnych gminy dotyczących budowy i utrzymania dróg publicznych o znaczeniu lokalnym - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.305.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.304.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.303.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - pobierz

Uchwała Nr XXXVIII.302.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca w sprawie zmiany uchwały Nr VII.47.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.304.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sztum i nadania jej statutu - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.303.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.302.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zajezierze, obrębie II m. Sztum i częściowo obrębie Sztumska Wieś - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.301.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kępinie - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.300.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gościszewie - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.299.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych nr 212/8 i nr 223/18, położonych w Białej Górze - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.298.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 Miasta Sztum przy ul. Pieniężnego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają tę nieruchomość nabyć - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.297.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.296.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.294.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.293.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.292.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 - pobierz

Uchwała Nr XXXVII.291.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXVI.290.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości, działek oznaczonych nr 56 i 76, położonych w obrębie 3 Miasta Sztum, w związku z realizacją zadań własnych gminy - pobierz

Uchwała Nr XXXVI.289.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXVI.288.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXV.287.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. - pobierz

Uchwała Nr XXXV.286.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonym nr 14, położonym w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na działce nr 279/37 i 279/219, Sztumskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Sztumie przy ul. Reja 13, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - pobierz

Uchwała Nr XXXV.285.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja w sprawie wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztumska Wieś oraz innych urządzeń i nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie wpisanego do KRS pod numerem 0000127884, na podwyższenie kapitału zakłądowego Spółki - pobierz

Uchwała Nr XXXV.284.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr XXXV.283.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXV.282.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXV.281.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.280.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie określeni zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.279.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.278.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie przyjęcia Zasad i Trybu Korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego ze Stadionem w Sztumie - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.277.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017" - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.276.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.275.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019 - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.274.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.273.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.272.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.271.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22 - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.270.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami, Zamek w Sztumie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.269.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.268.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.267.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.266.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.265.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXIV.264.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji projektowej pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze" - pobierz

Uchwała Nr XXXIII.263.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - pobierz

Uchwała Nr XXXIII.262.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice, w miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej i Topolowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają te nieruchomości nabyć. - pobierz

Uchwała Nr XXXIII.261.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 204, położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra - pobierz

Uchwała Nr XXXIII.260.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXIII.259.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXII.258.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2017 roku - pobierz

Uchwała Nr XXXII.257.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2017 rok - pobierz

Uchwała Nr XXXII.256.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

Uchwała Nr XXXII.255.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku po byłej szkole w Piekle na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

Uchwała Nr XXXII.254.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum prawem do zajmowania nieruchomości, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - pobierz

Uchwała Nr XXXII.253.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/319/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie I miasta Sztum - pobierz

Uchwała Nr XXXII.252.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021 - pobierz

Uchwała Nr XXXII.251.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. - pobierz

Uchwała Nr XXXII.250.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu - pobierz

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:14
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2017-09-07 12:37:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-29 08:40:43