Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

                                                                                                                                                                                          


<2018> <2017> <2016> <2015>


Uchwała Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz

Uchwała Nr XLVI.385.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLVI.383.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osón z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLIV.370.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEH - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Uchwała Nr XLIV.369.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi - pobierz

Uchwała Nr XLIV.368.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLIV.367.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLIII.365.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLIII.364.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIII.363.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - pobierz

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2018-04-03 07:57:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-05 07:58:10