Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

                                                                                                                                                                                          


<2018> <2017> <2016> <2015>


Uchwała Nr LV.439.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" - pobierz

Uchwała Nr LV.438.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr LV.437.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz

Uchwała Nr LV.436.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr LIV.435.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku - pobierz

Uchwała Nr LIV.434.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr LIV.433.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych - pobierz

Uchwała Nr LIV.432.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

Uchwała Nr LIV.431.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w mieście Sztum u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i ul. Feliksa Nowowiejskiego - pobierz

Uchwała Nr LIV.430.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolinie - pobierz

Uchwała Nr LIV.429.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz

Uchwała Nr LIV.428.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr LIII.427.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz

Uchwała Nr LIII.426.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr LII.425.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych ma dzień 21 października 2018 r. - pobierz

Uchwała nr  LII.424.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztu - pobierz

Uchwała nr LII.423.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Sztum miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - pobierz

Uchwała nr LII.422.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości budynkowej położonej na działce nr 400/5 w obrębie II m. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury - pobierz

Uchwała nr LII.421.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskiego Pole - pobierz

Uchwała nr LII.420.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała nr LII.419.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała nr LII.418.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018r . W sprawie emisji obligacji - pobierz

Uchwała nr LII.417.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018r W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2029 - pobierz

Uchwała nr LII.416.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Uchwała Nr LII.415.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia  24 sierpień 2018 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylnica w powiecie słupskim na dofinansowanie kosztów związanych z wniesieniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie oceny zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 pkt.2 ustawy z dnia 07.06.2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018 r . z poz.1276) - pobierz

Uchwała Nr L.414.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r W sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz

Uchwała Nr L.413.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla uczestników projektu pn. „ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” - pobierz

Uchwała nr L.412.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała nr L.411.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała nr L.410.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Uchwała nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 r. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 r - pobierz

OBWIESZCZENIE NR 1.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole. Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_11_17_Obwieszczenie 1_2018_podpis.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE NR 1.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-17 07:39:03
Autor pliku: Czesława Jaźwińska
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 18.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLIX.408.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020” - pobierz

Uchwała nr XLIX.407.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018 - pobierz

Uchwała nr XLIX.406.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz

Uchwała nr XLIX.405.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie MiG Sztum - pobierz

Uchwała nr XLIX.404.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6lat w prowadzonych przez MiG Sztum przedszkoli publicznych - pobierz

Uchwała nr XLIX.403.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała nr XLIX.402.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Uchwała nr XLIX.401.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 SCK - pobierz

Uchwała nr XLIX.400.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 - pobierz

Uchwała nr XLIX.399.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2017r - pobierz

Uchwała nr XLVIII.399.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała nr XLVIII.398.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Uchwała nr XLVIII.397.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości o nr 534/2 położonej w obrębie II m. Sztum, na rzecz SCK - pobierz

Uchwała nr XLVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanizacyjnej C4UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej w Sztumie - pobierz

Uchwała nr XLVII.395.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 r. W sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Uchwała nr XLVII.394.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 r. W sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do Sztumskiego Klastra Energetycznego - pobierz

Uchwała nr XLVII.393.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 r. W sprawie oddania w użytkowanie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jagiełły 24 w Sztumie na rzecz Stowarzyszenia „AUTOMOBILKLUB” Volkswagena GarBusa w Sztumie - pobierz

Uchwała nr XLVII.392.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, Przy ul. Nowowiejskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć - pobierz

Uchwała nr XLVII.391.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała nr XLVII.390.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2018 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r - pobierz

Uchwała nr XLVII.389.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z  dnia 25 kwietnia 2018 r. W sprawie zmiany uchwały nr XLII.335.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dn. 30 listopada 2017 r . w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pobierz

Uchwała nr XLVI.388.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. W sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości o nr 166/5 położonej w miejscowości Czernin gm. Sztum na rzecz Klubu Sportowego Czernin - pobierz

Uchwała nr XLVI.387.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. W sprawie oddania w użytkowanie części nieruchomości o numerze 5/2 i 6 położonych w miejscowości Biała Góra gm. Sztum oraz części nieruchomości o nr 106/6 położonej w miejscowości Piekło gm. Sztum, na rzecz Stowarzyszenia Przystań Biała Góra - pobierz

Uchwała Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz

Uchwała Nr XLVI.385.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLVI.383.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLVI.382.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta  igminy Sztum na rok 2018" - pobierz

Uchwała Nr XLVI.381.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Kochanowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć - pobierz

Uchwała Nr XLVI.380.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/336/2010 Rady Miejsiej w Sztumie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Kochanowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oraz obciążenia tej nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu - pobierz

Uchwała Nr XLVI.379.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku Niepublicznego Przedszokla "Na Słonecznej Górce" przy ul. Sienkiewicza 2 w Sztumie - pobierz

Uchwała Nr XLVI.378.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XLVI.377.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLVI.376.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLV.375.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLV.374.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osón z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLIV.370.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEH - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Uchwała Nr XLIV.369.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi - pobierz

Uchwała Nr XLIV.368.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLIV.367.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Uchwała Nr XLIII.365.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gmin Sztum na lata 2018-2021 - pobierz

Uchwała Nr XLIII.364.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIII.363.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - pobierz