Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 22 i 21,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum i osoby prawne
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Formularz „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” INF-1 (druk + ZW-1, ZN-1)
Załączniki:
a) Oświadczenie - zbycie nieruchomości - pobierz
b) oświadczenie - rozwiązanie umowy dzierżawy - pobierz
c) Oświadczenie - działalność gospodarcza (wskazane miejsce) - pobierz
d) Oświadczenie - koszty działalności gospodarczej - pobierz
e) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) Formularz „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” DN-1 (druk + ZN-1)
b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)

Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego przez Radę Miejską wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:

- Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. wg. uchwały nr XLI.338.2017 r. Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2017:

Uchwała Nr XLI.338.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej:

1) Uchwała Nr XLI.338.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2) Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3) Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

4) Uchwała Nr XXIX/166/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

5) Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miejskej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1785 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 201 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 1875 ze zm.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:15637
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2017-12-18 15:11:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-18 11:33:00