Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 22 i 21,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum i osoby prawne
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Formularz „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” INF-1 (druk + ZW-1, ZN-1)
Załączniki:
a) Oświadczenie o zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania (np. zmiana powierzchni, zmiana przeznaczenia budynków lub gruntów, kupno lub sprzedaż nieruchomości, zawarcie lub rozwiązanie umowy dzierżawy) (druk),
b) wygaśnięcie obowiązku podatkowego (druk)
c) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) Formularz „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” DN-1 (druk + ZN-1)
b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)

Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego przez Radę Miejską wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:

- Stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. wg:

Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej :

1) Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2) Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

3) Uchwała Nr XXIX/166/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

4) Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miejskej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 716 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 613 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446 ze zm.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:15552
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2017-05-31 09:02:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-08 13:18:00