Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr VI/28/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2003 roku


w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.767.703,- zł
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
  a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
  w wysokości 1.889.795,- zł
  b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000,- zł
  c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
  wysokości 190.000,- zł
  d) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne
  realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  w wysokości 76.500,- zł

§ 2


 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.600.827,- zł
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  a) wydatki bieżące kwotę 20.234.227,- zł
  w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.954.858,- zł
  - dotacje 888.698,- zł
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
  zleconych gminie ustawami 1.889.795,- zł
  wydatki na obsługę długu gminy 110.255,- zł
  b) wydatki majątkowe 3.366.600,- zł
 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
  porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 120.000,- zł
  b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych 190.000,- zł
  c) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
  administracji rządowej 76.500,- zł
 4. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 3


 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.833.124,- zł
  finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody
  a) przychodami w kwocie 2.325.124,- zł
  z tytułu:
  - kredytów lub pożyczek (spłata nastąpi w 2003 r. po uzyskaniu środków z
  SAPARDU) 1.760.000,- zł
  - wolnych środków 352.869,- zł
  - nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 212.255,- zł
  b) rozchodami w kwocie 492.000,- zł
  z tytułu:
  - spłat rat kredytów 166.800,- zł
  - spłat rat pożyczek 325.200,- zł

§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5


Uchwala się plan przychodów i wydatków:
a) gospodarstwa pomocniczego,
b) środków specjalnych.

§ 6


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 218.000,- zł

§ 8


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 1.000.000,- zł
b) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty 1.800.000,- zł
c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
d) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu z wyjątkiem zmian dotyczących § 4010, 4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załączniki