Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXXVI/220/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Sztum.


Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) –

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.


W załączniku do uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Sztum § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ramowe godziny otwierania i zamykania placówek gastronomicznych o charakterze otwartym (ogródki gastronomiczne i sezonowe punkty sprzedaży) ustala się w granicach od 600 do 2200 od niedzieli do czwartku,
od 600 do 2400 w piątki i soboty.”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


W związku z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców dot. otwierania sezonowych ogródków gastronomicznych, w imieniu grupy radnych Rady Miejskiej w Sztumie, wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. Projekt uchwały wydłuża czas pracy ogródków gastronomicznych do godz. 2400 Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że ich funkcjonowanie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dlatego też wnosimy o podjęcie uchwały.