Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 56/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 czerwca 2005 rokuw sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2003 roku dotyczącego ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie § 8 ust.3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1.


W § 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Nieruchomości gruntowe przeznaczone na działalność w zakresie gier losowych, stawka miesięczna - 5,00 zł/m2 .”

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor