Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 35A/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 kwietnia 2005 rokuW sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Na podstawie Art. 39 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


W zarządzeniu nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu wprowadza się zmianę :
§2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Przewodniczący : Waldemar Fierek – Członek Rady Miejskiej w Sztumie

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor