Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXXIII/207/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuW sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu , wytypowania do zbycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz dokonania zamiany gruntów z osobą fizyczną .

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 i 6 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ i § 2 ust. 1 pkt 3 , 5 i 6 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późn. zm.)


Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


1.Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 353/2 o pow. 179 m2 opisanej w KW nr 13106, nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 353/4 położonej w Sztumie obręb 2 opisanej w KW nr 35689.

2.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem 353/2 o pow. 179m2 , 353/3 o pow. 30 m 2 , opisanych w KW nr 13106 i 358/4 o pow. 72m 2 opisanej w KW nr 17465 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 354/3 i 353/3 opisanej w księdze wieczystej KW nr 14910.
3. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 359/1 o pow. 2m2 stanowiącej gminny zasób nieruchomości , opisanej w KW nr 10932, na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 354/2 o pow. 5 m2 stanowiącą własność osób fizycznych, położoną w Sztumie obręb 2 opisaną w KW Nr 14910 .
Dla w/w nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§2


Koszty zawarcia aktu notarialnego, wpisów w księgach wieczystych, dokumentacji geodezyjnej oraz odpisów z ksiąg wieczystych pokrywa wnioskodawca.

§3


Traci moc Uchwała Nr VIII /53/ 94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 grudnia 1994 roku w sprawie zbycia działek położonych w Sztumie przy ul. Sienkiewicz 2 z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.

§4


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przedmiotem zbycia są nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby , która zamierza te nieruchomości nabyć , jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Właściciel nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza wystąpił z propozycją nabycia nieruchomości gruntowych przylegających do posiadanej nieruchomości zabudowanej, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.
W celu uregulowania praw własności nieruchomości gruntowych, zgodnie z faktycznym stanem korzystania z gruntu, zachodzi również konieczność dokonania zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Sztum o pow. 2 m2 na grunt o pow. 5 m2 stanowiący własność osób fizycznych.
Przy wytypowaniu do zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 353/2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości zachodzi konieczność ustanowienia na niej, nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 353/4.
Jednocześnie zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr VIII/53/94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 grudnia 1994 roku w sprawie zbycia działek położonych w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2 z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska, z uwagi na fakt , że dotyczyła ona wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 358/4 i 353/3 i nie regulowała w pełni stanu faktycznego władania gruntem przez wnioskodawców i gminę .
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu pozwoli na uregulowanie stanu faktycznego władania gruntem oraz poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Zgodnie z powołaną w podstawie prawnej uchwałą, do kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w przedstawionej sprawie.