Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała nr XXXIII/205/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.


Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Art. 90f wprowadzony Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2781) nałożył na organ prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sztum.
Regulamin należy ustalić do dnia 31 marca 2005 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/205/2005 z dnia 30 marca 2005