Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 27 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 10 marca 2005 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nieczynną hydrofornią i nieczynną studnią , położonej w Nowej Wsi.

Na podstawie Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Jednolity Tekst z 2004 roku Dz. U Nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


Ustalam cenę wywoławczą ( netto) do drugiego przetargu w wysokości 7269,00zł za nieruchomość zabudowaną nieczynną hydrofornią i nieczynną studnią głębinową , położoną na działce nr 127/1 o pow. 232m 2 w Nowej Wsi .

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości opisanej w §1 powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Waldemar Fierek - Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska Reksa – Z-ca Kier. Inwestycji, PP i GN 3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref Inwestycji, PP i GN

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor