Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 19/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 marca 2005r.
 
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 pkt 5 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

 

§ 1
 
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 28 lutego 2005r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2005r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaWysokość udzielonej dotacji w tyś. zł
  1.  


Klub Honorowych Dawców Krwi„Zdrowy styl życia = zdrowa krew"3.500zł
  1.  


Związek Harcerstwa Polskiego„Harcerska Akcja Letnia 2005”5.400zł
  1.  


Związek Harcerstwa PolskiegoOgólnopolski Nocny Rajd Pieszy „Azyl”500zł
  1.  


Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne„Letni turnus sportowo-rehabilitacyjny Zakopane 2005”500zł5.


 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie”


 Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego4.500zł6.


 Klub Sportowy VICTORIA


 Zimowe Grand Prix w biegach przełajowych3.000zł7.


 Klub Sportowy VICTORIA


 


 Rozwój i upowszechnianie sportu     w dziedzinach lekkoatletyka, kajakarstwo i kolarstwo wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum30.500zł8.


 Klub Sportowy „Błyskawica”


 Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży8.000zł9.


 Ludowy Klub Sportowy „Powiśle”Rozwój kultury fizycznej i sportu sołectwa Czernin8.500zł10.


 Klub Sportowy „Ruch” GościszewoRozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo4.000zł11.


 Klub Sportowy „Sokolik”


 „Mały sport – wielka radość”1.500zł


 
§ 2
 
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.

 

§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Miasta i Gminy Sztum


Leszek Tabor